https://www.high-endrolex.com/48

https://www.high-endrolex.com/48

Floor-Fitting prodej a instalace podlahových krytin

Profesionální pokládka

Kontaktujte nás

a my Vám dodáme Vše na klíč

Instalace

hotelových, komerčních a bytových podlah

Přes 1000 spokojených zákazníků

Obchodní podmínky

Interpretace 
‚Zákazník‘ bude osoba, která akceptuje cenovou nabídku na instalaci zboží
,Dodavatel‘ bude Jaroslav Sedláček Podlahářství dále jen Floor – Fitting
‚Zboží bude produkt, který dodá Floor-Fitting k pokládce podlah
‚Smlouva‘ bude smlouva nabízející služby dodané Floor-Fitting (zakázky většího rozsahu)
‚Dokončení‘ bude finální datum kdy bude dokončena pokládka podlahy
‚Podlahář‘ bude osoba pokládající podlahu ve jménu Floor-Fitting
‚Cena‘ bude finální cena za služby poskytnuté Floor-Fitting
‚Služby‘ budou práce kolem pokládky podlah provedené Floor-Fitting namísto zákazníka


Základy prodeje
1) Floor-Fitting prodává a zákazník kupuje služby popsané ve smlouvě, vzájemně odsouhlasené Floor-Fitting a zákazníkem. Zákazník je povinen přečíst si tyto smluvní podmínky v plném rozsahu, před odsouhlasením jakýchkoliv služeb nabízených Floor-Fitting. Odsouhlasením služeb Vám nabízených, souhlasíte s těmito smluvními podmínkami. Jestliže zákazník nerozumí smluvním podmínkám v plném rozsahu, musí si nechat vše objasnit před odsouhlasením služeb.
2)Zákazníkův podpis na smlouvě je právně závazná objednávka služeb zákazníkem.
3)Floor-Fitting provede pouze práci popsanou ve smlouvě. Jakékoliv dodatečné práce budou provedeny pouze za příplatek dohodnutý před započetím práce.

Cena
1) Zákazník souhlasí zaplatit Floor-Fitting cenu vzájemně odsouhlasenou a popsanou ve smlouvě. Cena zůstává neměnná po dobu 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Floor-Fitting si vyhrazuje právo ceny měnit čas od času jakožto reakce na změny životních výdajů.
2) Cena stanovena ve smlouvě je platná pouze v případě že podlahář nezjistí chyby nebo překážky bránící položení podlahy.
Jakékoliv nepředvídatelné překážky mohou vést k omezení smlouvy nebo k novému nacenění objednávky.
Floor-Fitting si vyhrazuje právo doplnit smlouvu o čistou částku, která vyvstala zjištěním překážek před pokládkou podlah.

Platební podmínky
1) Při objednání materiálu s pokládkou budou platby placeny ve 2 platbách. Cena za materiál v plné výši při podpisu smlouvy, cena za pokládku v plné výši při předání zhotoveného díla. Při objednání pouze materiálu bez pokládky je platba předem.
2) V případě že jakákoliv platba není zaplacena během sedmi dnů ode dne splatnosti, poté celý doplatek z ceny bude vymáhán společně se smluvní pokutou. Smluvní pokuta se přičítá k jakékoliv nezaplacené částce a je stanovena na 280czk za každý den prodlení, do doby než je platba předaná zhotoviteli v plné výši.

Pokládka podlah a dokončení
1) Floor-Fitting provede instalaci zboží naprosto v souladu s podepsanou smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
2) Zákazník musí zajistit že všechny místnosti určené k pokládce podlah jsou vyklizené a připravené k pokládce, jestliže za vyklizení neuhradil stanovenou cenu. Jestliže místnosti nejsou vyklizené, Floor-Fitting nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za možné škody na nábytku, zdích, dveřích, vzniklé nutností podlaháře místnost vyklidit. Podlahář si vyhrazuje právo odmítnout pokládku podlah z důvodu, že místnosti nebyly před pokládkou vyklizeny. V tomto případě Floor-Fitting domluví nový termín pokládky, což ale povede k navýšení ceny vynaložené na čas a platbu podlaháři.
3) Splněním smlouvy se rozumí den dokončení zakázky, kde zákazník podepíše převzetí díla. Podepsáním převzetí díla právně stvrzujete tyto smluvní podmínky. Zákazník nemá podepisovat převzetí díla v případě sporu ohledně kvality díla poskytnuté podlahářem. Převzetí je na zákazníkově uvážení. Jakékoliv rýhy, fleky, vady způsobené podlahářem nalezené na podlahové krytině, budou odstraněny, jestliže byly označeny podlaháři před převzetím díla. Jakékoliv poškození podlahy oznámeny po převzetí díla budou připsány k škodám způsobeným zákazníkem a nemohou být uznány jako reklamace.
4) Jakékoliv změny v originále smlouvy musí být podepsané a odsouhlasené zákazníkem před samotným zahájením prací. Na pozdější spory nemůže být brán zřetel.
5) Z důvodu nakládání s odpady a s tím spojenými poplatky, koberce a ostatní staré podlahové krytiny demontované před pokládkou nové podlahy, nebudou odvezeny podlahářem z místa pokládky. Toto je na zákazníkovi a jeho/její zodpovědnosti, odpad zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Odpad bude odstraněn pouze za předpokladu že je to uvedeno ve smlouvě a zaúčtováno v platbě.
6) Zákazník musí nainstalovat filcové nebo podobné podložky pod nohy nebo plochy těžkého nábytku. Floor-Fitting nepokládá podlahovou krytinu v případě že na místě jsou přítomni pracovníci jiných profesí, z důvodu pravděpodobného poničení podlah před převzetí díla zákazníkem. Prosím, přesvědčte se že ostatní profese jsou si tohoto vědomy.

Právo zrušení smlouvy
1) Podlahář z Floor-Fitting cestuje často 1-2 hodiny na místo zakázky, omlouváme se za případné zpoždění. Jestliže se nemůžeme dostavit k pokládce podlah na místo určení z důvodu, který nemůžeme ovlivnit, potom toto není důvod ke zrušení smlouvy.
2) Jestliže nebudete přítomni na místě určení (znemožnění vstupu k provedení pokládky), potom Vám bude stanoven nový termín pro pokládku a může být naúčtován přiměřený poplatek za ztrátu času a práce.
3) Zákazník má právo odstoupit od podepsané smlouvy během 3 dnů a to bez jakékoliv sankce.
4) Jakékoliv odstoupení od smlouvy obdržené po 3 dnech je na uvážení Floor-Fitting. Záloha je v tomto případě nevratná.
5) Floor-Fitting může odstoupit od smlouvy kdykoliv, písemnou formou v předstihu 3 dnů. V tomto případě zaplatí Floor-Fitting zákazníkovi jakékoliv přiměřené ztráty nebo cenu, za škody které zákazník utrpěl v důsledku odstoupení od smlouvy druhou stranou. Pouze ale v případě že odstoupení nebylo z důvodu jakékoliv příčiny poškození nebo nezaplacení zákazníkem.

Záruky a odpovědnosti
1) Všechny služby jsou v záruce po dobu 12-ti měsíců ode dne předání díla. Záruka se vztahuje pouze na provedenou práci.(materiál má svoji samostatnou záruční dobu)
2) Floor-Fitting nebude v žádném případě zodpovědný za škody způsobené v případě pohybu nebo usedání budovy a už vůbec ne za škody způsobené vlhkostí zapříčiněné vadnými spotřebiči či trubkami nebo hadicemi.
3) Floor-Fitting neposkytne záruku v případě, že dlužná částka není zaplacena ke dni splatnosti, a to do dne, kdy bude příslušná dlužná částka zaplacena v plné výši k rukám (na účet) Floor-Fitting. Zákonné práva zákazníka jsou nedotčena. V případě pochyb má zákazník právo vyhledat nezávislého právního poradce.
4) Zákazník musí být přítomen v den dokončení zakázky k jejímu převzetí a podepsaní převzetí.
5) Všechny vstupní vchody musí být vybaveny rohožemi. V souladu se zárukami výrobce.

Obecné
Floor-Fitting si vyhrazuje tyto Obchodní podmínky změnit čas od času. Toto nikterak neovlivní
zákazníkova práva, odsouhlasená v podepsané smlouvě o poskytnutí služeb.

Kontakty

Vzorky možné prohlédnout
po dohodě na adrese:

Floor-Fitting
Bavorská 14
15500 Praha 5

Spojení:
    Telefon: +420 775 106 107
    E-mail: info@floor-fitting.cz
 

Fakturační údaje:
Jméno firmy: Jaroslav Sedláček
Adresa: Jiráskova 277, 26223 Jince
IČO: 67740197, DIČ: CZ7507294696
Číslo účtu: 6774067740/2010